menu close menu

Lid worden?

Heeft u of uw kind twee proeflessen gevolgd en is het zo goed bevallen, dan kunt u zich aanmelden als lid van de vereniging. Het aanmeldingsformulier kunt u krijgen bij de leiding of vindt u onderaan deze pagina. Na het invullen van het inschrijfformulier kunt u deze inleveren bij de leiding.

 

Er zijn een aantal regels waaraan u als lid moet houden. Deze staan hieronder beschreven.

 

Kleding

Voor de meisjes/dames van de gymgroepen is het turnpakje verplicht.

 

Contributie en administratiekosten

De contributie wordt per periode geïnd (per 2 maand) en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, voor u en de vereniging, wordt u verzocht om de vereniging te machtigen om de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven van uw bankrekeningnummer. U kunt hiervoor gebruik maken van het machtigingsformulier welke gehecht is aan het inschrijfformulier. Bij het niet gebruiken van een machtiging wordt per kwartaal € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

In geval van een langdurige ziekte, blessure of letsel kan het lidmaatschap tijdelijk worden opgezegd. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek te sturen naar de ledenadministratie.

 

Voor de huidige tarieven verwijzen wij u naar http://www.pegasusheerde.nl/contributie.

 

Gedragsregels (seksuele intimidatie).

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties waaronder G.V. Pegasus, welke zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Inschrijfformulier downloaden